24 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" - formularz zgłoszeniowy


Formularz zgłoszeniowy

Poniżej znajduje się formularz zgłoszeniowy tej edycji.

Przed jego wypełnieniem zapoznaj się z przykładami.

Wpisuj wszystkie dane uważnie, stosuj się do wskazówek!

Pola oznaczone kolorem czerwonym to pola obowiązkowe.

W celu poprawnego wyświetlania zawartości strony zalecane przeglądarki to Firefox lub Chrome.

Należy bezwzględnie stosować polskie litery podczas wypełniania formularza.IMIĘ:

Wpisz imię DUŻYMI LITERAMI. Prosimy NIE UŻYWAĆ ZDROBNIEŃ.

NAZWISKO:

Wpisz nazwisko DUŻYMI LITERAMI.

Rok urodzenia:

Wybierz rok urodzenia.

Telefon kontaktowy:

Wpisz numer telefonu kontaktowego, możesz podać kilka, zaznacz do kogo jest to numer.

Opiekun:

Podaj imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Instytucja patronująca:

w

Podaj PEŁNĄ NAZWĘ instytucji patronującej np. ośrodka kultury, szkoły itp. (w drugim polu nie zapomnij dopisać w jakiej znajduje się miejscowości.)


Korespondencja do solisty:

Miejscowość:

Podaj nazwę Twojej miejscowości. Jeśli w Twojej miejscowości nie ma nazw ulic dopisz na koniec numer domu a pole ulica zostaw puste.

Ulica:

Może to być równie dobrze plac, aleja czy Osiedle
(zaznacz to na początku dodając 'ul.','al.','pl.', 'Os.').

Kod pocztowy:

Np. 39-400

Poczta:

Podaj nazwę miejscowości,
w której znajduje się poczta.

Województwo:

Wybierz województwo.

Powiat:

Wybierz powiat.


Utwór obowiązkowy:

Wybierasz utwór z pośród 24 albumów Wygraj Sukces.

Utwór dowolny:

jest wśród utworów obowiązkowych nie ma go wśród nich

Wybierz czy utwórem dowolnym jest któryś z utworów obowiązkowych, czy nie.

Tytuł:

Zanim uzupełnisz to pole upewnij się, że podajesz właściwy tytuł! sprawdĽ go na okładce albumu, z którego pochodzi lub w Internecie i wpisz go co do literki DUŻYMI LITERAMI.

Autor słów:

Koniecznie sprawdĽ autora na albumie lub w Internecie; jeśli autor jest nieznany (np. piosenka ludowa) wpisz 'nieznany'; jeśli nie możesz nigdzie znaleĽć autora napisz z czyjego repertuaru pochodzi utwór; tylko w ostateczności zostaw pole puste.

Autor muzyki:

Jak wyżej.

Czas:

Np. 3,21 (użyj przecinka); jeśli nie znasz dokładnego czasu podaj przybliżony.

Tytuł:

Wybierasz utwór z pośród 24 albumów Wygraj Sukces.

Wskaż utwór do kwalifikacji wstępnych:

Wybierz rodzaj akompaniamentu do utworu dowolnego:

Playback:


półplayback nagrany na płytę w standardzie CD-AUDIO

Zaznacz to pole, jeśli akompaniament do utworu dowolnego ma być odtwarzany z płyty CD.

Akompaniator:

Jeśli akompaniuje Ci osoba, w pierwszym polu wpisz imię i nazwisko akompaniatora, a w drugim instrument na jakim akompaniuje (żeby odblokować pola tekstowe zaznacz pole obok).

Zespół:

Jeśli akompaniuje Ci zespół (dwie do czterech osób), napisz ile osób liczy zespół i wymień instrumenty (żeby odblokować pole tekstowe zaznacz pole obok).

Chórek:

Jeśli towarzyszy Ci zespół wokalny (jedna do czterech osób), napisz ile osób liczy zespół (żeby odblokować pole tekstowe zaznacz pole obok).

Uwagi:

Jeśli chcesz dodać jakąś ważną informację, a nie ma na nią miejsca w formularzu, to umieść ją właśnie tu. To nie jest miejsce na pytania!

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu 24 edycji. Wszystkie zawarte w regulaminie warunki akceptuję.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych uczestnika będącego pod moją opieką prawną przez Tarnobrzeski Dom Kultury, z siedzibą ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg, jako Administratora Danych, w celu niezbędnym dla rejestracji, organizacji i przeprowadzenia Konkursu Piosenki „Wygraj Sukces”. Wiem, że podanie moich danych osobowych*/ uczestnika będącego pod moją opieką prawną* jest dobrowolne, ale konieczne do zarejestrowania się i udziału w Konkursie. Odbiorcami danych mogą być współorganizator kwalifikacji wstępnych i regionalnych Konkursu Wygraj sukces Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu oraz przekazania materiałów pokonkursowych. Mam prawo żądania od Administratora Danych dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mój mojego dziecka, przetwarzany podczas Konkursu Piosenki "Wygraj Sukces "2019 na stronie www.tdk.tarnobrzeg.pl, www.wygrajsukces.com.pl, na stronie organizatora kwalifikacji wstępnych i regionalnych, w mediach: internecie, prasie, telewizji, Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wizerunek będzie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu promocji konkursu organizowanego przez Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg. Znam swoje prawa do wycofania zgody w każdym momencie.

Imię i nazwisko osoby osoby wypełniającej formularz:

KOD Z PŁYTY:

Tu wpisz sześcioznakowy kod (numer identyfikacyjny) z płyty; bez podania poprawnego kodu formularz nie zostanie wysłany. Wielkość liter ma znaczenie.

Adres e-mail:

Podaj jeden adres e-mail na który ma być przesłane powiadomienie

Potwierdzam wszystkie dane wprowadzone przeze mnie do formularza.

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych uczestników 24. konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tarnobrzeski Dom Kultury z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) przy ul. Słowackiego 2 (dalej: TDK).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z który można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: jod@tdk.tarnobrzeg.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, właściwego przeprowadzenia i rozliczenia 24. Konkursu Piosenki WYGRAJ SUKCES zgodnie z obowiązującym regulaminem imprezy oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych/ uczestnika będącego pod Twoją opieką dla celu określonego w pkt. 3 jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO*(osoba , której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
5. Z racji możliwości wystawienia dokumentów księgowych takich jak np. faktury i rachunki, w których zostaną zawarte informacje mogące być danymi osobowymi, Administrator danych (TDK) będzie musiał wypełnić zobowiązania ciążące na nim względem organów nadzorczych/kontrolnych, w tym zobowiązania podatkowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych dla przedmiotowego celu jest art. 6, ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) i w związku z ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz pozostałymi prawami.
6. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa, zaufanym dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych, hosting poczty, płatności on-line), dostawcom usług pocztowych i kurierskich oraz dostawcom usług prawnych świadczących usługi dla TDK, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe zebrane na potrzeby:
a. realizacji zgłoszenia będą przetwarzane do momentu jej obowiązywania
b. rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będą przetwarzane tak długo jak TDK będzie do tego zobligowany przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
c. obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia roszczeń będą przetwarzane tak długo jak zezwalać będą na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w tychże przepisach).
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu kto ujawnił swoje dane, przysługuje prawo:
a. dostępu do treści danych,
b. ich sprostowania,
c. usunięcia,
d. ograniczenia ich przetwarzania.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych lub uczestnika będącego pod Twoją opieką narusza przepisy RODO* masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Tamki 2 w Warszawie.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne, do realizacji przez Administratora danych celu zawartego w pkt.3 i tym samym możliwości Twojego uczestnictwa w 24. Konkursie Piosenki WYGRAJ SUKCES .
11. Przetwarzanie danych osobowych nie wiąże się z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Imię i nazwisko osoby zgłaszajęcej uczestnika, bądź imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika:

Proszę wpisać imię i nazwisko osoby wypełniającej formularz.